Categorie archieven: Algemene voorwaarden bedrijven

Algemene voorwaarden bedrijven
Inleiding
Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing voor iedere overeenkomst tussen Finson B.V. (verkoper) of aankoop via https://elektrischeboiler.eu/ . Bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

pand-elektrische-boiler-eu
Definities
1 Finson BV: gevestigd te Heiloo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer (67936962) handelend onder de naam Finson BV.

2 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon enkel en alleen handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Finson BV en/ of zich geregistreerd heeft op de website www.elektrischeboiler.eu of www.boilers.nl

3 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Finson BV en klant, van welke overeenkomst de Algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

4 Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Finson BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Finson BV slechts bindend, indien en voor zover deze door Finson BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie
1 Alle door Finson BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 7 dagen, na dagtekening tenzij schriftelijk anders door Finson BV wordt aangegeven.

2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bij samengestelde prijsopgaven voor bijvoorbeeld gehele objecten bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de opgegeven prijs voor het gedeelte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Door Finson BV opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze aan te passen.

4 Finson BV is aan een door de Klant gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door Finson BV schriftelijk is bevestigd, of nadat verkoper met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.

5 De inhoud van website, prijscouranten, folders, drukwerken en dergelijke van Finson BV bindt Finson BV niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van Finson BV stelt de voorgaande buiten werking.

Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Finson BV en het voldoen aan de daarbij door Finson BV gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Finson BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Finson BV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Finson BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Finson BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Finson BV is ontvangen, stuurt Finson BV de producten met inachtneming van het hieronder gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Finson BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Finson BV overlegd duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.

4 Het is Finson BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

5 Indien Finson BV de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

6 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiedt levering voor zover dat via een verharde weg bereikbaar is en op de begane grond.

7 De gekochte zaken worden vervoerd voor risico van de klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

8 Finson BV raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent herroepingsrecht / retour en Garantie conformiteit.

verplicht!
8 De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering. Zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

9 Finson BV is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht / retour
1 Klant is verplicht geleverde zaken te controleren, ongeacht de plaats van levering. Eventuele reclamaties dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering te geschieden; wanneer de Klant niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.

2 Gekochte zaken kunnen in geval van reclamaties slechts door de koper worden geretourneerd nadat hierover met Finson BV overeenstemming is bereikt. Finson BV heeft aan retournering van gekochte zaken voorwaarden verbonden. De zaken dienen te behoren tot het voorraadassortiment van Finson BV. Speciaal door Finson BV voor klant bestelde zaken worden in geen geval retour genomen. Zaken dienen onbeschadigd, onbeschreven en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door Finson BV kosten in rekening gebracht. Gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief BTW, met een minimum van € 150,00. Indien een retour te nemen artikel door Finson BV aan de leverancier of fabrikant geretourneerd moet worden en deze berekent hiervoor retournamekosten, dan zullen deze aan klant doorberekend worden. Reclamaties dienen te zijn voorzien van artikelnummer(s) en order- of factuurnummer en een aanduiding van en toelichting op de van toepassing zijnde retourreden.

3 De klant zal in geen geval enige aanspraak op Finson BV kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen. De Klant is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan Finson BV verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Betalingen
1 Klant dient betalingen aan Finson BV volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden te voldoen. Finson BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Finson BV is gewezen op de te late betaling, en Finson BV de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd is. Finson BV is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Finson BV kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit
1 Met inachtneming van deze algemene voorwaarden bepaald wordt door Finson BV. Uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent.

2 De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter keuze van Finson BV. van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Indien geen andere garantietermijn is vermeld geldt de garantie gedurende 1 jaar na levering. Alle vervangen zaken en onderdelen daarvan worden eigendom van verkoper.

3 De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet Finson BV aan het geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling. De garantie geldt evenmin indien de Klant zijn verplichtingen jegens Finson BV niet is nagekomen.

4 Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van Finson BV dient klant binnen vijf werkdagen na het constateren van gebreken aan het geleverde Finson BV daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. De klant is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren.

5 Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door Finson BV geen enkele garantie op het geleverde verleend.

Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Finson BV, dan kan hij bij Finson BV telefonisch, per e-mail(info@elektrischeboiler.eu) of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Finson BV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Finson BV binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Finson BV, zal de Finson BV naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Aansprakelijkheid
1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van Finson BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3 Aansprakelijkheid van Finson BV jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Finson BV jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding. Ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Finson BV.

5 De aansprakelijkheid van Finson BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Finson BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk gebreken stelt. Stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. Finson BV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Finson BV in staat is adequaat te reageren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Finson BV meldt.

7 In geval van overmacht is Finson BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud
1 Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Finson BV.

Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Slotbepalingen
1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Finson BV gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen gaan in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan. Mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Finson BV

De Wagenmaker 2

1851 PX, Heiloo

tel 072-3690067

email: info@finson.nl

Onderhoud elektrische boiler

Wilt u onderhoud aan uw boiler plegen? Dan vind u hier alles wat u moet weten over onderhoud aan uw elektrische boiler. Het onderhouden van een elektrische boiler is essentieel om de efficiëntie, veiligheid en levensduur van het apparaat te waarborgen. Regelmatig onderhoud kan helpen om energiekosten te verlagen, de betrouwbaarheid te verhogen en dure […]

Mijn elektrische boiler is kapot!

Een elektrische boiler die het jaren heeft gedaan en er opeens mee stopt. Hier hebben wij enkele antwoorden voor u die zullen zorgen dat u langer plezier heeft van u elektrische boiler. Vervang anodes Heeft u een elektrische boiler met een natte weerstand ( Verwarmingselementen komen direct in aanraking met het water). Dan zouden wij […]

Hoeveel Liter boiler nodig?

Dit is een van onze meest gestelde vragen die wij dagelijks krijgen. Het inschatten van de grootte van de boiler kan ook moeilijk zijn. Om te bepalen hoeveel liter elektrische boiler u nodig heeft spelen een paar factoren: De douchekop die u gebruikt, het aantal personen in het huishouden en het aantal minuten dat u […]

Anti salderingsboilers

dat-arca-50-liter-solar-nl

Heb je zonnepanelen op je dak? Dan weet waarschijnlijk wel dat je vaak stroom ¨over¨ hebt. Tot nu toe kan je dat terugleveren aan het net. Maar dit gaat steeds lastiger worden, het bedrag wat je hiervoor terug krijgt wordt steeds minder en straks wordrt de salderingsregeling zelfs afgeschaft!  Hoe mooi zou het zijn als […]

Wat doet kalk met je en wat doe je ertegen

Nederland staat natuurlijk bekend om zijn schone drinkwater maar hoe schoon is ons drinkwater nou eigenlijk? In Nederland hebben wij een van het schoonste drinkwater ter wereld, maar dat wil nog niet zeggen dat het goed voor je is. Want er zit in ons water nog wel degelijk kalk namelijk per 150m3 water wat je […]

Ideale waterdruk met een drukreduceerventiel

Maar wat is dat nu weer? Een drukreduceerventiel? Het woord zegt het al, dit is een vernuftig kleinnood die de werkdruk terug brengt (reduceert) in de waterleidingen.  Een gelijkmatige druk van maximaaal 3 bar in je leidingen is belangrijk. Zeker voor apparaten die aan-gesloten zijn op het waternet. Bijvoorbeeld kranen, wasmachines en elektrische boilers zijn […]

Verschillen tussen elektrische boilers en doorstroomapparaten

Zoals iedereen inmiddels wel weet is Nederland de overstap aan het maken van gas naar elektrisch verwarmen. Voor de warmwatervoorziening kies je voor een elektrische boiler of een doorstroom apparaat. wat zijn nou de verschillen elektrische boilers en doorstroomapparaten? Alleen is het niet voor iedereen duidelijk hoe deze elektrisch aangedreven apparaten werken. Wat is nu precies het verschil? We zullen […]

2021. mooie subsidiekansen bij aanschaf van een warmtepomp boiler

Het jaar 2021 is begonnen met een aantal mooie subsidiekansen. Voor de elektrische boiler en elektrische cv-ketel zijn er geen landelijke subsidies beschikbaar. Maar… de gemeente Amsterdam stimuleert wel het gebruik van deze installaties door middel van een subsidie. Zo is er in 2021 een nieuwe subsidie beschikbaar die naast isolatie en zonneboilers ook warmtepompen ondersteunt. Het totale subsidiebedrag hangt […]

Stilstand verlies bij een elektrische boiler

Iedere boiler, zo ook een elektrische boiler heeft een zogenoemd stilstand verlies. Het stilstand waterverlies van een boiler is het verschil in temperatuur van het water wanneer het water niet verwarmd word. Het stilstand waterverlies is verbonden aan het energie label van de elektrische boiler Hoe minder stilstand verlies bij een elektrische boiler des te hoger […]